Velkommen til urett.info

 

 

Disse hjemmesidene inneholder informasjon om urett behandling og ukultur i forvaltningssaker. Dette inkluderer alle deler av offentlig forvaltning1. Selv de såkalte "private" firmaene slipper ikke unna. Selv om de er organisert som aksjeselskap eies mange delvis eller helt av staten2.

Sidene er under stadig utvikling, og mye mangler fortsatt. Arbeidet er ulønnet, og sidene vil derfor bli utviklet over tid.

Positive og negative tilbakemeldinger ønskes. Særlig tips og informasjon relevant til sidene innhold mottas med takk.

 

Nyhetsklipp


   


Publisert mandag 14. februar 2022

Heksejakt på italienske jegere for lovlig trostejakt
Tre italienske jegere ble kontrollert på ferjeavgangen i Kristiansand fredag 29. oktober. Politiet hadde fått tips om trostejakt i Agderfylkene. Statens naturoppsyn, politiet og Tolletaten hadde i en koordinert aksjon fulgt opp saken til tross for at trostejakt er tillatt i Norge, og det var ingen mistanke om ulovlig jakt. Ved jegernes avreise ble fangsten kontrollert. Av 2.027 skutte trost var de fleste rødvinge- og gråtrost. Begge er jaktbare arter. Jegerne var registrerte og godkjente. Også grunneiers tillatelse var innhentet. Men 2% av trostene tilhørte artene svarttrost og måltrost, en av våre vanligste arter. Imidlertid har disse to artene et automatisk vern. En relativt liten bifangst som ikke ble skutt med hensikt, resulterte i 45.000 i forelegg. Ifølge Store Norske Leksikon er det å vedta et forelegg ikke en innrømmelse av straffeskyld, men samtidig regnes det som en dom.
      Mer om saken kan leses i nett-tidsskriftet Nordisk Naturforvaltning idag.


 


Disse fuglene betegnes som beslaget fra Kristiansand. Men 98% av disse var ikke en del av beslaget. Foto: Ukjent (Tollvesenet)


Publisert tirsdag 11. januar 2022

Værvarsling blir meningsløst med politiske grenser
Stortingets tvangssammenslåing av fylker har ført til mye kritikk. Dels fordi dette ble gjort mot resultatene i folkeavstemningene, men også fordi disse ikke er funksjonelle. Grensene er ikke de samme som f.eks. Politi, Tollvesen, Skatteetatene, valgkretsene, Helsevesenet eller NAV benytter. Alle disse etatene har egne "regioner" der ingen er i samsvar med hverandre.
      Med sammenslåingen har Nrk (NRK) forsøkt å være politisk korrekte. I de fleste sammenheng benytter de den nye standarden for fylkesinndeling. Men disse områdene følger ikke landskap, landsdel eller klimasoner. Det blir derfor vanskelig å forholde seg til detaljer i informasjon når det nevnes Viken og Innlandet. For det første er også Nes på Romerike i innlandet, men i Akershus. For det andre dekker disse to nye fylkene rundt halve Sør-Norge. Det positive med den tidligere fylkesinndelingen var at fylkene var mindre, og således værinformasjon knyttet til disse blir mer nøyaktig ved bruk av den gamle inndelingen. Akershus, Østfold, Vestfold, Oppland og Hedmark er kanskje ikke juridiske og politiske inndelinger i dag. Men de betegner fortsatt samme område i dag som for to år siden. For eksempel er Østfold fortsatt det samme området som det den gang var.
      NRK skrev i dag «Difor har dei no sett faregrad til oransje for regn i Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland.» Hadde de benyttet de nye tvangsfylkene ville det ha stått Vestland, Trøndelag og Innlandet fylker. Det må bemerkes at Vestlandet og innlandet er noe annet (en landsdel, samt alt nord og øst for Oslo er i innlandet).
      Det antas at hverken Hadeland eller Røros, som begge ligger i innlandet (ikke Innlandet) neppe blir berørt av ekstremværet "Gyda".


 

 
Nrk (NRK) hadde dette kartet vist under sendingen til Dagsrevyen. Delvis har de fulgt de nye fylkesinndelingene, og delvis ikke. Foto: Skjermbilde.


Publisert tirsdag 11. januar 2022

Nyhetsklipp introduseres på urett.no sin startside
Vi starter nå med nyhetsklipp på vår startside. Innholdet er skrevet av oss (Leif Yngve Gjerde), men har fokus på aktualiteter nylig omtalt i norske media. Vi kommer til å prioritere saker om trusler mot demokratiet, overvåking og mobbing. Det er topp-politikere samt departementene og den utøvende makt som særlig står sentralt.
      Hyppigheten vil variere etter kapasitet og mengden av aktuell stoff. Men det antas 1-3 ganger pr. måned. Nyhetsklippene vil senere samles opp og publiseres i Urett Forvaltning, trolig ved slutten av hvert år. Dette for å gi artiklene gode referanser som kan fremskaffes etter behov (i motsetning til avisene som har dynamiske artikler som stadig endrer innhold og sluttadresse). Det vil bli gjort et forsøk på at disse nyhetsklippene skal være lange nok til å tolkes som notiser eller kortartikler.


 

Politikere på stortinget er en del av målgruppen til Urett Forvaltning. Foto: Leif Yngve Gjerde.

Redaktør: Leif Yngve Gjerde. Elektronisk post: post@urett.no. Adresse: Postboks 247, 2000 Lillestrøm (ikke storkommunen!)


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011